• مرکز تماس : 43417 -021

مدیر عامل و هیئت مدیره


علیرضا یزدان دوستمدیر عامل
بهزاد ايثاريرئيس هيئت مديره
آيت کريمينائب رئیس هیت مدیره
لطف الله نکوئيعضو هيئت مديره